Start arrow Nabór pracowników arrow Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika OPS
MENU GŁÓWNE
Start
Struktura
Wójt
Rada
Zadania
Ośw. majątkowe
PRAWO LOKALNE
Statut i regulamin
Podatki i opłaty
Rejestry i ewidencje
Uchwały i protokoły
INFORMACJE
Ogłoszenia
Przetargi
Nabór pracowników
Środowisko
Jedn. organizacyjne
Pliki do pobrania
Informacje nieudostępnione
FINANSE
Strategia rozwoju
Budżet
BiURO OBSŁUGI
Meldunki, dowody
Śluby, narodziny...
Wnioski, pozwolenia
Inne sprawy
Skrzynka podawcza
STOPKA
Redakcja strony
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika OPS Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Piotr Hyla   
15.09.2008.

Przybiernów 15 wrzesień 2008r.

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW OGŁASZA NABÓR

na stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:


1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

b) wykształcenie wyższe

c) posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej określoną Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r. (Dz.U. Nr 219, poz. 2224); dopuszcza się możliwość przystąpienia do konkursu osób uzupełniających wykształcenie w przedmiotowym zakresie

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

f) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne

g) cieszy się nieposzlakowaną opinią

h) posiada  co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej

i) znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o funduszu alimentacyjnym, o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy

j) umiejętność obsługi komputera.


2. Wymagania dodatkowe:

a) Umiejętność kierowania zespołem ludzi

b) Samodzielność i kreatywność

c) Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków

d) Znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi.


II. Do zakresu wykonywanych zadań należy w szczególności :


1. Zarządzanie i kierowanie działalnością OPS

2. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy

3. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz

4. Współpraca w zakresie pomocy społecznej z sołtysami, radnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

5. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w części dotyczącej pomocy społecznej

6. Kontrolowanie prawidłowości prowadzonych przez pracowników socjalnych rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz ich zatwierdzanie

7. Wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników OPS

8. Realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy

9. Wykonywanie innych zdań zleconych przez Wójta Gminy.


III. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1. pisemne zgłoszenie udziału w naborze,

2. list motywacyjny,

3. życiorys (CV)

4. dokument poświadczający wykształcenie (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy)

5. kwestionariusz osobowy ,

6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z winy umyślnej,

7. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

8. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,

9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika OPS” w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3 do dnia 29 września 2008r. do godz. 15.00.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie.


IV. Otwarcie ofert nastąpi 30 września o godz. 8.00.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o spotkaniu w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


V.Spotkanie z kandydatami odbędzie się 30 września od godz. 10.00.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1007r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2000r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)”

 

Wójt Gminy

Tadeusz Kwiatkowski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »